Informace o zpracování osobních údajů

Jménem společnosti AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., Vám děkujeme za využíváí našich služeb a za Vaši věrnost. Na základě Nařízení Evropského parlamentu o chraně osobních údajů – GDPR, přijímáme, stejně jako většina společností nová opatření a cílem tohoto dokumentu je tato opatření popsat a vysvětlit postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od vás nebo o vás získáme prostřednictvím našich stránek, na základě písemné nebo verbální komunikace s námi, při vaší návštěvě v našem hotelu nebo z jiných zdrojů.

Dovolujeme si rovněž upozornit, že toto Oznámení se nevztahuje na naše zpracování osobních údajů jménem třetích stran a v souladu s jejich pokyny, jako jsou např. letecké společnosti, společnosti pronajímající vozidla a další poskytovatelé služeb, společnosti, které organizují či nabízejí cestovní balíčky, marketingoví partneři nebo firemní zákazníci.

Osobní údaje, které shromažďujeme při každém kontaktu s hostem a při realizaci kteréhokoliv aspektu našeho podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: vaše kontaktní údaje; údaje týkající se vaší rezervace, pobytu nebo návštěvy v našem hotelu, nebo marketingovém programu, informace týkající se nákupu a převzetí produktů nebo služeb; osobní charakteristiky, národnost, číslo pasu a datum a místo jeho vydání; datum narození; cestovní historie; údaje o platbě, jako např. číslo platební karty a další informace o kartě, stejně jako ověřovací informace a další podrobnosti o vyúčtování a účtu související s vystavováním dokladů; preference hosta; informace o vozidlech, kterými k nám přijíždíte.

POJMY

Subjekt údajů (dále jen “zákazník“ nebo “Subjekt údajů”): fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobní údaj:

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce:

Společnost Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o. (dále jen „Správce“, “Společnost”), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může Správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Zpracovatel:

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů:

zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

Účel zpracování osobních údajů:

Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;

Principy zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje podle principů vyplývajících z Nařízení:

§ zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;

§ účelové omezení - shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;

§ minimalizace údajů - přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;

§ přesnost a aktuálnost – Správce přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

§ omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;

§ integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 ZDROJE A SHOROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy. Správce vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, přičemž poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a Správcem a také významně zefektivní poskytování služeb.

Za účelem zajištění bezpečnosti Správce a Subjektu údajů a také bezpečnosti poskytovaných služeb je v hotelových prostorách Správce umístěn kamerový systém. O umístění kamerového systému je Subjekt údajů vždy informován informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po dobu 3 dnů a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány. V případě nutnosti jsou záznamy předány orgánům činným v trestním řízení za účelem řádného objasnění skutkového stavu věci.

Další důvody shomažďování osobních údajů:

Shromažďování údajů v hotelu:

Místní zákony vyžadují, abychom v našem hotelu při registraci/přihlášení shromažďovali další osobní údaje. Rovněž využíváme bezpečnostní opatření v našem hotelu, které mohou snímat nebo zaznamenávat obraz hostů, návštěvníků ve veřejných prostorách a informace, o tom, kde se nacházíte v době, kdy se pohybujete v našem hotelu, prostřednictvím vstupních karet a jiných technologií. Pokud je to povoleno zákonem, můžeme také využívat uzavřené televizní okruhy a jiné technologie, které zaznamenávají zvuk nebo video, a to z důvodu ochrany našich zaměstnanců, hostů a návštěvníků našich hotelů. Můžeme rovněž shromažďovat další osobní údaje v souvislosti s

místně poskytovanými službami, jako jsou služby recepčních, služby hlídání dětí, pronájmy.

Akce a Eventy v hotelu:

Pokud si u nás naplánujete akci, zaznamenáme specifikace jednání a akce, datum akce, počet hostů, podrobné údaje o pokojích, a v případě firemních akcí také informace o vaší organizaci (jméno, počet realizovaných akcí ročně). Shromažďujeme také informace o hostech, kteří jsou členy vaší skupiny nebo se účastní vaší akce. Když nás navštívíte jako člen skupiny, v souladu s vaším nastavením a zákonem o vás můžeme mít informace, které jsou nám poskytnuty v rámci této skupiny, a můžeme se na vás, v důsledku vašeho pobytu se skupinou a vaší účasti na akci skupiny, obracet s marketingovými nabídkami. Když nás navštívíte v rámci nějaké akce, v rámci zákona můžeme sdílet osobní informace o vás s osobami, které tuto akci plánují. Pokud plánujete nějakou akci vy, v rámci zákona můžeme informace o vaší akci sdílet také sposkytovateli služeb třetích stran, kteří vám v rámci této akce mohou nabídnout potřebné služby.

Sociální sítě:

Pokud se rozhodnete pro účast na činnostech či využití nabídek sociálních sítích orga nizovaných společností AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., můžeme, podle toho, jaké volby si na svém účtu nastavíte, shromažďovat určité informace z vašich účtů sociálních sítí, jako jsou místo, kde se nacházíte, přihlášení do hotelů, vaše činnosti, zájmy, fotografie, aktualizace stavů a seznamy přátel.

Kromě informací, které od vás shromažďujeme přímo, můžeme také informace o vás dovozovat z informací, které nám poskytnete vy, nebo z dalších informací, které dostáváme.

Shromažďování informací od třetích stran:

Informace ovás můžeme získávat také odtřetích stran, včetně informací od našich partnerů ze služeb sociálních médií v souladu s vaším nastavením těchto služeb a od jiných nezávislých zdrojů, které mají zákonné právo s námi tato data sdílet. Tyto informace používáme a sdílíme (a může je doplnit k informacím, které již o vás uchováváme) za účely popisovanými v tomto Oznámení.

Použití vašich shromážděných osobních údajů:

Vaše osobní údaje využíváme mnoha způsoby včetně k poskytování a přizpůsobování služeb, které od společnosti AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., získáváte nebo očekáváte, k nabídce očekávané úrovně pohostinnosti v pokoji a ve všech našich hotelech, realizaci přímého marketingu a speciálních prodejních akcí a k dále popsaným záležitostem:

Vaše informace používáme ktomu, abychom vám poskytovali novinky, propagační a transakční materiály v rámci různých služeb nabízených společností AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., a přizpůsobení reklamy a obsahu, který vám poskytujeme online, prostřednictvím e-mailu, mobilních zařízení nebo vystavené reklamy i na našich webových stránkách a aplikacích, v souladu s vaším nastavením komunikace.

Marketing a komunikace:

Pokud to povoluje zákon, vaše osobní údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám v souladu s vaším nastavením komunikace poskytovali nebo nabízeli zpravodaje, informace ospeciálních akcí a přizpůsobené speciální akce i další marketingová sdělení. Vaše informace můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o pobytech, účtech, výstrahách a potvrzení rezervace, zasílali marketingová sdělení. Tuto komunikaci můžeme realizovat prostřednictvím e-mailů, online reklamy, reklamy v sociálních médiích, a jiných prostředků (včetně sdělení v rámci hotelů, jako je televize na pokoji). Můžeme rovněž shromažďovat informace z vaší platební karty, které mohou být doloženy k vašim osobním údajům a využívány společností AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., nebo jejími obchodními partnery k ověření, jaký typ karty máte, např. jaká banka či síť kartu vystavila.

Vylepšování služeb:

Vaše osobní údaje můžeme využívat k vylepšování služeb nabízených společností AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., a k zajištění, že je pro vás nabídka našich stránek, produktů a služeb zajímavá. Na základě vašich osobních údajů pro vás také zajišťujeme očekávanou úroveň pohostinnosti v pokojích.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce a její smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, resp. kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje: oslovení, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, místo a stát narození, státní příslušnost, sídlo podnikání, zaměstnavatel, pracovní pozice

b) adresní údaje: adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa

c) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa

d) jiné elektronické údaje: nezpracovává

e) osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo zákaznického účtu (věrnostní program), účel pobytu, délka pobytu (datum příjezdu, datum odjezdu), objednávky a transakce, číslo pokoje, rezervace (hotel, restaurace)

f) osobní údaje spojené s videonahrávkou osob nacházející se v zorném poli kamerového systému v prostorách správce.

Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě následujících právních důvodů:

§ oprávněný zájem Správce,

§ plnění smlouvy,

§ plnění právní povinnosti,

§ platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněný zájem Správce

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jedná se zejména o následující účely (přičemž rozsah pro ně zpracovávaných údajů je vymezen pomocí písmen odpovídajících členění dle článku 4 - Rozsah zpracování):

Ochrana majetku Správce, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků a osob vstupujících do objektů Správce pro rozsah zpracování f) po dobu 3 dní od pořízení záznamu.

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.

Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se Správcem.

Může se jednat o smlouvu o ubytování, smlouva o pronájmu konferenčních prosto a pořádání akcí apod.

Plnění právní povinnosti

Správce poskytuje osobní údaje o subjektech údajů vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.

Platný souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů, který je projevem svobodné vůle subjektu údajl a tvoří tak specifický právní titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany Správce. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít vliv na poskytovanou úroveň doplňkových služeb a rozsah nabízených produktů. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje zákazníků na dobu nezbytně nutno a v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných požadavků (zejm. dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základěte těchto zákonů uchovává správce osobní údaje vyjmenované v těchto zákonech po dobu 6 let.

Správce uchovává osobní údaje zaměstnanců dle zákonů 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů; 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů; 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; 143/1997 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, ve znění pozdějších předpisů; 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 10 let, případně 20 let. Údaje jsou uchovávány pouze dle vymezení těchto zákonů. Údaje jsou v archívu v uzamčeném prostoru s povolených přístupem pouze omezenému okruhu osob.

Ostatní osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytném pro poskytování služby a vyúčtování služby a jsou následně vymazány či skartovány.

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se údaje uchovávají po dobu udělení souhlasu.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením.

Správce neposkytuje osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Společnost náleží do hotelové skupiny Gerstner Hotels & Residences. Tyto společnosti mohou provádět zpracování osobních údajů zákazníků v roli zpracovatele. Příjemce a zpracovatele osobních údajů rozlišujeme dle právního titulu, přičemž u každého právního titulu je vymezen rozsah a účel zpracování.

Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Obchodní partneři:

Můžeme spolupracovat s jinými firmami, abychom vám mohli poskytovat produkty, služby nebo nabídky na základě vašich zkušeností v našem hotelu, a vaše informace můžeme v této souvislosti sdílet s našimi obchodními partnery. Například můžeme pomoci zajistit pronájem vozidla nebo jiné služby od našich obchodních partnerů, a sdílet s nimi vaše osobní údaje, aby vám takové služby mohli poskytnout.

Poskytovatelé služeb:

Naše služby a produkty naším jménem mohou poskytovat třetí strany, s nimiž můžeme na základě toho sdílet vaše osobní údaje. Obecně platí, že naši poskytovatelé služeb jsou smluvně vázaní chránit vaše osobní údaje a nemohou tyto vaše údaje jinak používat nebo sdílet s výjimkou případů povolených zákonem. Poskytovatelé služeb v příslušné oblasti mohou vaše osobní údaje používat za účelem odhalování podvodu, ale nesmí je sdílet. V souladu s příslušným zákonem a podle vašeho nastavení komunikace můžeme využívat poskytovatele služeb, aby vám naším jménem sdělovali novinky a poskytovali reklamní a transakční materiály, včetně přizpůsobené online a mobilní reklamy. AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., bude spolupracovat pouze se stranami, které nabízejí možnost se z takové reklamní činnosti vyvázat.

Jiné:

AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., může také poskytnout osobní údaje v těchto případech:

(i) dodržení platných zákonů, (ii) reakce na šetření či požadavky od státních orgánů, (iii) dodržení platných právních postupů, (iv) ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku společnosti AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., návštěvníků provozovny, hostů, zaměstnanců či veřejnosti, (v) uplatnění dostupných náhrad či omezení škod, které případně utrpíme, (vi) vymáhání všeobecných obchodních podmínek našich webových stránek a (vii) reakce na nouzové situace.

DALŠÍ INFORMACE

Když navštívíte web AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., a pracujete s ním, shromažďujeme jiné informace o vašem používání webu, které nejsou přímo osobně identifikovatelné, jako například katalog stránek webu, který navštívíte, a počet vašich návštěv našich webů („ostatní informace“). Ostatní informace i data získaná od třetích stran používáme k tomu, abychom vám zasílali e-maily, online (na našem i jiných webech) a mobilní reklamy. Ke sběru těchto informací můžeme na našem webu používat soubory cookie nebo jiné technologie (jako pixelové značky, webové signály, průhledné soubory GIF, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přiřazená společností Google nebo

Apple, případně podobné technologie). Pokud si budete kdykoliv přát ze svého zařízení soubory cookie odstranit nebo je zablokovat, můžete aktualizovat nastavení svého prohlížeče (prostudujte si nabídku Nápověda svého prohlížeče, kde najdete informace, jak vymazat či zablokovat soubory cookie). Společnost AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., neodpovídá za nastavení vašeho prohlížeče.

V některých případech můžeme kombinovat tyto další informace s osobními údaji. Jestliže s

osobními údaji zkombinujeme jakékoli další informace, s kombinovanými informacemi se, v

souladu s tímto oznámením, zachází stejně jako s osobními údaji.

Citlivé údaje:

Termín „citlivé údaje“ označuje informace spojené s vaším rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženským nebo osobním přesvědčením, členstvím v odborech, zdravím, sexuálním životem nebo orientací, genetickými informacemi, trestní minulostí nebo jakýmikoli biometrickými údaji za účelem unikátní identifikace. Citlivé údaje obvykle nesbíráme, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Údaje o zdraví, které nám poskytnete, budeme využívat k tomu, abychom vám nabídli lepší služby a splnili vaše konkrétní potřeby (například umožnění přístupu tělesně postiženým).

Osobní údaje dětí:

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Jako rodiče či zákonné

zástupce vás prosíme, abyste dětem neumožnili poskytovat osobní údaje bez vašeho svolení.

Společnost AUSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o., může také spolupracovat s omezeným počtem poskytovatelů internetových služeb a nabízet internetový přístup ke svým hostům. Vaše využívání internetových služeb v našich hotelech se řídí podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů. K podmínkám a zásadám můžete získat přístup prostřednictvím odkazům na přihlašovací stránce služby nebo návštěvou stránek poskytovatele internetu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo:

§ na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

§ vznést námitku proti tomuto zpracování;

§ podat stížnost u dozorového úřadu;

§ kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;

§ získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;

§ aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;

§ aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

c) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;

§ aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

§ na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se provádí automatizovaně;

§ kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

Subjekt údajů může uplatnit výše uvedená práva:

§ osobně na recepci správce

§ poštovní zásilkou (podpis zákazníka musí být úředně ověřen)

Kontaktní údaje správce

AUTSTRIA Hotels Betriebs CZ s.r.o. – Grand Hotel Bohemia

Králodvorská 4/652

Praha 1, 110 00

Odpovědná osoba – Jan Vonšovský (Front Office Manager)

reception@grandhotelbohemia.cz

Mobile: +420 602 132 966

Účinnost

Tento dokument nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla dne 25.5. 2018.