INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Správce osobních údajů

1.1. Kontaktní údaje

• Obchodní firma: Hotel International Brno, a.s.

• Sídlo: Husova 200/16, Brno, 602 00

• Identifikační číslo: 46974571

• Kontaktní údaje: telefon 542 122 100

e-mail: info@hotelinternational.cz

datová schránka: siuefsa

1.2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů.

2. Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícími účely

Účel zpracování Právní základ

pro zpracování

Druh osobních údajů Předání do

třetích zemi

Věrnostní program

(slevy v restauraci) Souhlas Jméno, příjmení, telefon, email Ne

Rezervační systém Smluvní vztah Jméno, příjmení, email, telefon,

číslo účtu/platební karta

Ano - smluvní

vztah s Best

Western USA

Parkovací karty Smluvní vztah Jméno, příjmení, číslo pokoje Ne

Evidence hostů Smluvní vztah

Jméno, příjmení, bydliště, číslo

průkazu totožnosti, státní

příslušnost, email, telefon, č.

účtu/platební karta

Ano - smluvní

vztah s Best

Western USA

Věrnostní program

(hotelové služby) Souhlas Jméno, příjmení, email, telefon Ne

3. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,

• právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,

• právo na omezení zpracování,

• právo na výmaz osobních údajů,

• právo na přenositelnost osobních údajů,

• právo vznést námitku proti zpracování,

• právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické

komunikace přes datovou schránku: siuefsa nebo e-mailovou adresu: info@hotelinternational.cz.

Dále máte možnost neposkytnout své osobní údaje ke zpracování či vznést námitku proti zpracování

na základě oprávněných zájmů správce. Využití těchto práv může mít důsledky, které jsou uvedeny

u jednotlivých účelů zpracování v bodě 2.

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních

údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu na ochranu

osobních údajů www.uoou.cz.