Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních dat

1. Právní informace o e-shopu PYTLOUN HOTELS

Název společnosti: PGHILB Management s.r.o.

Adresa: Humpolecká 1886/26, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 09309331
DIČ: CZ0930331

Kontaktní údaje pro ochranu osobních dat: imperial@pytloun-hotels.cz

2. Obecné informace k prodeji dárkových poukazů

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PGHI Management s.r.o., se sídlem: Václavské náměstí 779/16, 110 00 Praha 1, IČ: 09309349 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího na www.pytloun-hotels.cz a to za účelem on-line zakoupení pobytových poukazů (dále jen „zboží“ nebo „poukaz/poukazy“).

2.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pytloun-hotels.cz (dále jen “webová stránka”) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky/objednávek kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.

3. Zboží

3.1. Prodávající na webové stránce nabízí: • hodnotové poukazy v hodnotě od 500 Kč, jejichž prostřednictvím lze uhradit čerpané služby na příslušný hotel, restauraci, wellness služby sítě PYTLOUN HOTELS. • poukazy na konkrétní pobyt, čerpání hotelových, wellnessových služeb v konkrétním hotelu.

3.2. Poukazy: • jsou ceniny; • obsahují jedineční identifikační kód; • lze uplatnit pouze jednou; • nelze směnit za hotovost; • nelze nahradit při ztrátě.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.3. Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující online objednávkový formulář ve webové rozhraní elektronického obchodu. Tento objednávkový proces a následná objednávka obsahuje: a) objednávané zboží (poukaz/poukazy) vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. b) způsob úhrady kupní ceny zboží a vybraný způsob doručení objednaného zboží. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující případně údaje změnit a aktualizovat, a to ty údaje, které kupující do objednávky dal. Objednávku kupující odešle kliknutím na „Odeslat objednávku“ v rámci objednávkového procesu na webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávky kupující garantuje, že: • veškeré informace poskytnuté prodávajícímu za účelem objednání zboží jsou správné (údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné); • je oprávněn k použití kreditní či debetní karty (dále jen „platební karta) a disponuje dostatečnými zdroji na pokrytí nákladů za objednané zboží.

4.5. Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí objednávku a uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím (po zaslání informace o způsobu dodání poukazů) a doručením přijetí objednávky (potvrzení), jež prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem (například písemně či telefonicky). V případě odmítnutí potvrzení kupujícím, považuje prodávající objednávku za neplatnou.

4.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména: a) s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), b) v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby webového rozhraní obchodu.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případech, kdy se výrazným způsobem změnila cena nabízeného zboží. V případě, že taková situace nastane, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato vrácena.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvy za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu; o takovém postupu informuje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.11. S ohledem na ochranu informací při objednávání používá webová stránka softwarový balík známý jako Secured Sockets Layer (SSL), který označuje zámek, který se objeví v pravém dolním rohu webového prohlížeče (šedá hraniční plocha obrazovky).

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny uvedené u jednotlivého zboží: a) jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; b) zahrnují případné náklady za dodání zboží (poštovné) c) nezahrnují místní poplatek za poplatek z pobytu či rekreační pobyt.

5.2. Ceny jsou platné v čase objednání zboží. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny v případě změny peněžních kursů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od poddodavatelů.

5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) platební kartou přes internet zabezpečenou platební bránu GPE (akceptujeme platební karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro); b) bezhotovostní platbou na účet prodávajícího vedený u  Komerční banka a.s., CZK 123-2158390247/0100 a u ČSOB  EUR: 294169230/0300, IBAN: CZ67 0300 0000 0002 9416 9230, SWIFT: CEKOCZPP. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních (5) dnů od dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Případné objednané služby nad rámec objednaných poukazů si kupující hradí sám v hotelu a to buď v hotovosti či platební kartou.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a to v případě, že si kupující zvolí zaslání poukazu poštou v dárkovém balení.

Ceník distribuce zboží: Česká pošta – doporučeně v dárkovém balení 350,- Kč Zahraničí – doporučeně 500,- Kč (20 EUR)

6. Dodání objednaného zboží

6.1. Objednané zboží je expedováno okamžitě na email kupujícího a to po úhradě elektronicky přes platební bránu. V případě objednání zboží včetně dárkového balení, které je zasíláno poštou, je zboží expedováno do tří (3) pracovních dní od potvrzení objednávky. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zdržení v dodacích lhůtách, ke kterému může dojít ze strany České pošty. Kupující bere na vědomí, že v období svátků a dovolených můžou být dodací lhůty delší.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezmeli kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

6.3. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.

6.4. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího (dopravce určí kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V takovém případě prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.5. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění určeném v kupní smlouvě a včas mu to oznámí.

6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat (odeslat) zboží na místo určené kupujícím v objednávce, odevzdá prodávající kupujícímu zboží, jakmile zboží kupujícímu předá dopravce.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží dle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem prodávající opatří věc pro přepravu.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží případně do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”), nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném čase.

8. Pravidla pro čerpání objednaného zboží

8.1. Platnost poukazů je 12 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno konkrétní datum čerpání poukazu (např. termín pobytu). Konkrétní platnost zboží je vyznačena na zboží. Zboží je možné čerpat v libovolném termínu uvedeném v době platnosti zboží dle kapacitních možností vybraného hotelu a po potvrzení termínu hotelem. Pokud není v tomto termínu poukaz vyčerpán, propadá bez náhrady. Hotel má právo pobyt na voucher odmítnout.

8.2. Zakoupený poukaz nelze stornovat.

8.3. V případě hotelových pobytových poukazů je náplň poukazu pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci služeb poskytovaných prodávajícím.

8.4. Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

8.5. Na zboží není vyznačeno jméno majitele, uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání. Fotokopie nejsou akceptovány.

8.6. Čerpání služeb dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci upozornit na čerpání zboží. Zrušení rezervace oznámené méně než 24 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín nedostavíte, bude mít za následek anulování poukazu.

8.7. Veškerá zvláštní ujednání týkající se rezervací termínů musí být prováděna přímo s vybraným hotelem. Prodávající doporučuje přímo s hotelem znovu potvrdit veškerá ujednání ještě několik dní před realizací, čímž se zamezí nepříjemnostem.

8.8. Poukaz je nutné čerpat jednorázově, průběžné čerpání služeb není možné. V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.

8.9. Prodávající se zavazuje poskytovat služby, na které bylo zboží zakoupeno v souladu s popisem na webové stránce www.pytloun-hotels.cz a to vždy s dostatečnou kompetencí a péčí. Prodávající se tímto nezavazuje k žádným jiným zárukám.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Doručení

 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2. Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Závěrečné informace

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.2. V případě sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat prodávajícího.

11.3. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.8. Kontaktní údaje prodávajícího: a) adresa pro doručování 1.máje 757/26, 460 07 Liberec b) adresa elektronické pošty imperial@pytloun-hotels.cz ; telefon +420 608 822 822.

11.8. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5.2020.

12. Ochrana osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů souvisí s naší webovou stránkou. S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno dle odpovídajících zásad zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Na základě jakých právních podkladů sbíráme a zpracováváme informace o vás?

• Informace o Vás máme proto, abychom Vám mohli zajistit to, proč se námi chcete spolupracovat, tedy pomáhat pomáhajícím v aktuální situaci. Případně abychom Vás mohli informovat o tom, jaké jsou aktuality v našem projektu. Zpracováváme Vaše následující data:

Email:

Svůj souhlas samozřejmě můžete také kdykoli odvolat a to zasláním žádosti o odvolání souhlasu na email: imperial@pytloun-hotels.cz .

• Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, shromažďujeme údaje, abychom vás informovali o novinkách a speciálních nabídkách.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

• Pro registraci požadujeme Vaše jména, adresu, e-mail adresu popřípadě telefonní číslo. Budeme shromažďovat i další vámi uvedené údaje, například podrobnosti či zvláštní požadavky.

• Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás informovali o speciálních nabídkách nebo jiných novinkách.

• Na webových stránkách a během online rezervace a online nákupu poukazů můžeme sbírat soubory cookies. Podrobné informace o pravidlech sběru souborů cookies naleznete níže.

Co dělat v případě, že nechcete vaše osobní údaje poskytnout?

• Pokud nechcete poskytnout údaje, které jsou požadovány v procesu registrace nebo online platby, nebudete moci příslušný proces dokončit a doporučujeme, abyste nás kontaktovali přímo.

• Pokud si nepřejete abychom sbírali informace pomocí cookies, podívejte se na níže uvedené informace o cookies.

Jak využíváme vaše informace?

• K dokončení nebo podpoře určité aktivity, např. registrace.

• Pro statistické potřeby s cílem umožnit další vylepšování.

• Pokud dojde k dalšímu zpracování, bude požadován váš souhlas.

Kdo má přístup k některým nebo všem shromažděným informacím?

• Náš web master, jeho pobočky a dceřiné společnosti.

• Třetí strany, které využíváme k pomoci s našimi marketingovými aktivitami jako je náš mailing list.

• Některé třetí strany mají přístup k vašim souborům cookies. Další podrobnosti naleznete v pravidlech cookies níže. Takové třetí strany mohou tyto údaje uchovávat a zpracovávat mimo EU.

• Finanční zúčtovací služby, včetně poskytovatelů finančních plateb, které pravděpodobně nesdílí naše zásady ochrany osobních údajů, budou mít čas od času přístup k informacím o kreditní kartě, aby se usnadnil proces rezervace.

• Právní orgány tam, kde je to nutné.

Jsou vaše data v bezpečí?

• Máme zabezpečené systémy a postupy pro ukládání dat.

Jaká jsou vaše práva?

• Máte právo k vyžádání přístupu k veškerým údajům, které o vás máme.

• Máte právo požádat o úpravu údajů, které o vás máme.

• Máte právo požádat o vymazání údajů, které o vás máme; prosím berte na vědomí, že odstranění některých dat může mít vliv na poskytování našich služeb.

• Máte právo na přenositelnost dat; toto znamená, že můžete požádat o poskytnutí údajů ve vyhovujícím formátu.

• Tam, kde byl udělen souhlas se sběrem a zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdy přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíte na webové stránky nebo při procházení jednotlivých sekcí. Existuje několik různých typů souborů cookies, z nichž každý má jiný účel. Některé soubory cookies se například používají pro zapamatování akce uživatele, pro identifikaci uživatele nebo pro online behaviorální reklamu.

Jaké typy cookies mohou být použity?

Nezbytné Cookies

Nezbytné soubory cookies jsou potřebné pro to, abyste se mohli pohybovat po webové stránce a používat její funkce. Tyto cookies používáme k tomu, abychom povolili služby, o které jste výslovně požádali.

Výkonnostní Cookies

Výkonnostní soubory cookies jsou cookies, které sbírají informace o způsobu využití webové stránky uživatelem, například jaké sekce uživatelé nejvíce navštěvují. Tyto cookies využíváme k anonymnímu sběru informací o sekcích, které jste navštívili.

Funkční Cookies

Funkční soubory cookies jsou cookies které umožňují webové stránce zapamatovat si uživatelské předvolby (jméno, adresa, jazyk). Tyto cookies používáme k zapamatování předvoleb uživatelů pro vylepšení uživatelské zkušenosti.

Reklamní Cookies

Reklamní soubory cookies jsou cookies, které slouží k doručování reklam, které jsou relevantnější pro zájmy uživatele. Pamatují si, že uživatel předtím navštívil webovou stránku. Jsou často spojeny s funkčností webu. Tyto soubory cookies používáme ke shromažďování informací o vašich zvycích při procházení webové stránky, aby reklama byla relevantní pro vás a vaše zájmy.

Reklama na míru

Pokud máte ve svém zařízení povoleny soubory cookies, ukážeme vám reklamy na naše webové stránky. Google a třetí strany zobrazují naše reklamy na různých internetových stránkách. Pokud máte zapnuté soubory cookies, můžete vidět reklamu na tyto webové stránky na jiných webových stránkách.

Cookies třetích stran

Na našich webových stránkách můžeme nainstalovat soubory cookies třetích stran. Soubory cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než webovou stránkou, kterou uživatel prohlíží. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie na dané webové stránce, jedná se o cookie třetí strany.

Jaké soubory cookies jsou používány na webových stránkách?

Google cookies:

Google cookies jsou cookies třetích stran, ovládané společností Google a mohou být zpřístupněny společnosti Bookassist a hotelu. Pro více informací o Google cookies viz: https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analytics je výkonnostní cookie třetí strany, je nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru informací o využití webové stránky. Pro více informací o Google Analytics viz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en

Google Remarketing je cookie třetí strany pro reklamu (Advertising) a reklamu na míru (Tailored Advertising), není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit k zobrazení cílené reklamy dle zájmů uživatele.

Google Adwords je výkonnostní cookie třetí strany, není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru statistických dat o využití a konverzi.

Jiné cookies třetích stran:

Facebook, Twitter a Google+ jsou cookies třetích stran pro sdílení sociálních médií (Social Media sharing), nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládany danými třetími stranami.

Vimeo a Youtube jsou cookies třetích stran používány pro zobrazení videa, nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládány danými třetími stranami.

Budou soubory cookies využívány k jiným účelům než uvedeným výše?

Soubory cookies nebudou použity k jiným účelům než uvedeným výše, nicméně se tyto zásady cookies mohou čas od času měnit. Proto je vaší povinností přečíst si nejaktuálnější pravidla cookies, kdykoli použijete naše služby nebo navštívíte naše webové stránky.

Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?

Cookies můžete ovládat a / nebo smazat, jak chcete - podrobnosti najdete na www.aboutcookies.org

Můžete smazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby se zabránilo jejich umisťování. Pokud tak učiníte, pravděpodobně budete muset manuálně upravit některé preference pokaždé, když navštívíte webové stránky a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Chcete-li se odhlásit ze služby Google Analytics, navštivte prosím stránku pro odhlášení služby

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Chcete-li se odhlásit ze služby reklam na míru (Tailored Advertising), navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Tailored Advertising http://www.networkadvertising.org/choices/ Vezměte prosím na vědomí, že zablokováním souborů cookies je možné, ze nebudete moci využít plnou funkčnost těchto webových stránek, zejména pak použití rezervačního systému k dokončení rezervace.

Vaše právo na soukromí?

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními údaji, které poskytnete na těchto webových stránkách, bude zacházeno s ohledem na odpovídající standardy zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s ohledem na příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pokud po poskytnutí osobních údajů požadujete kopii nebo chcete o nich diskutovat, opravit je nebo smazat, kontaktujte nás. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených výše.

Změny zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a publikovat změny bez specifického oznámení uživatelům webových stránek.